เจ้ากรมพลาธิการทหารบกเจ้า-กฺรม พฺลา-ทิ-กาน ทะ-หาน-บก
jâo-grom plaa-tí-gaan tá-hăan-bòkTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish