เจริญอาหาร

  • Transliteration
    jà-rern aa-hăan
  • Thai Phonetic
    [ จะ-เริน-อา-หาน ]