เจริญอาหาร

  • Transliteration
    jà-rern aa-hăan
  • Thai Phonetic
    [ จะ-เริน อา-หาน ]