เจ็บปวด

  • Transliteration
    jèp bpùat
  • Thai Phonetic
    [ เจ็บ-ปวด ]