thai2english logo

จิตใจ

 • Transliteration
  jìt jai
 • Thai Phonetic
  [ จิด ไจ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • มีจิตใจที่ดีและบริสุทธิ์
  mee jìt jai têe dee láe bor-rí-sùt
  So kind and innocent.
 • จิตใจเป็นยังไง
  jìt jai bpen yang ngai
  There's the spirit.
 • ฉันหมายถึงสภาพจิตใจของคุณ
  chăn măai tĕung sà-pâap jìt jai kŏng kun
  I mean your mental state.
 • มีเรื่องอะไรรบกวนจิตใจคุณอยู่หรือ
  mee rêuuang à-rai róp guuan jìt jai kun yòo rĕu
  What's troubling you ?
 • ฉันมีจิตใจดีใช่ไหม
  chăn mee jìt jai dee châi măi
  I have a good heart, right ?
 • เขามีจิตใจที่เอื้อเฟื้อ
  kăo mee jìt jai têe êuua féuua
  He has an angel heart.