thai2english logo

จับ

 • Transliteration
  jàp
 • Thai Phonetic
  [ จับ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ฉันจับมันได้แล้ว
  chăn jàp man dâai láew
  I caught it.
 • คุณสมควรจะถูกจับนะ
  kun sŏm kuuan jà tòok jàp ná
  You damn sure should be.
 • จับผมไว้
  jàp pŏm wái
  Hang on to me.
 • จับเข็มขัดฉันไว้
  jàp kĕm kàt chăn wái
  Grab my belt.
 • ฉันต้องจับพวกนั้นให้ได้
  chăn dtông jàp pûuak nán hâi dâai
  I have to catch those men.
 • จับครีบผมไว้
  jàp krêep pŏm wái
  Hold my fin.