จังหวัด

  • Transliteration
    jang-wàt
  • Thai Phonetic
    [ จัง-หฺวัด ]