งานใหญ่

  • Transliteration
    ngaan yài
  • Thai Phonetic
    [ งาน ไหฺย่ ]