thai2english-logo
search

งานหนัก

 • Transliteration
  ngaan nàk
 • Thai Phonetic
  [ งาน หฺนัก ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • คงเป็นงานหนักน่าดูนะ
  kong bpen ngaan-nàk-nâa-doo ná
  What an undertaking.
 • คุณทำงานหนักจริงๆ · นะ
  kun tam ngaan nàk jing jing · ná
  You really work hard.
 • งานหนักนะนั้น
  ngaan nàk ná nán
  That's a hard job.
 • คุณทำงานหนัก
  kun tam ngaan nàk
  You worked hard.
 • คุณทำงานหนักมาก
  kun tam ngaan nàk mâak
  You worked hard.
 • งานหนักหน่อยนะ
  ngaan nàk nòi ná
  You worked hard.