งานแสดง

  • Transliteration
    ngaan sà-daeng
  • Thai Phonetic
    [ งาน สะ-แดง ]