งานว่าง

  • Transliteration
    ngaan wâang
  • Thai Phonetic
    [ งาน ว่าง ]