thai2english-logo
search

งานเลี้ยง

 • Transliteration
  ngaan líang
 • Thai Phonetic
  [ งาน เลี้ยง ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ต้องชมว่า · งานเลี้ยงดี
  dtông chom wâa · ngaan-líang-dee
  Lovely brunch, I must say.
 • ที่งานเลี้ยงนะ
  têe ngaan líang ná
  At the party.
 • เพราะงานเลี้ยงรุ่นนั่นแหละ
  prór ngaan-líang-rûn nân làe
  Because of prom.
 • ไม่ใช่งานเลี้ยงซักหน่อย
  mâi châi ngaan líang sák nòi
  It is not a party.
 • เกิดขึ้นที่งานเลี้ยง
  gèrt kêun têe ngaan líang
  Happened at a banquet.
 • นี่มันงานเลี้ยงของใครกัน
  nêe man ngaan líang kŏng krai gan
  Whose party is this ?