งานพิธี

  • Transliteration
    ngaan pí-tee
  • Thai Phonetic
    [ งาน พิ-ที ]