งานประจำ

  • Transliteration
    ngaan bprà-jam
  • Thai Phonetic
    [ งาน ปฺระ-จำ ]