งานนิทรรศการ

  • Transliteration
    ngaan ní-tát-sà-gaan
  • Thai Phonetic
    [ งาน นิ-ทัด-สะ-กาน ]