งานเทศกาล

  • Transliteration
    ngaan tâyt-sà-gaan
  • Thai Phonetic
    [ งาน เทด-สะ-กาน ]