งานฉลอง

  • Transliteration
    ngaan chà-lŏng
  • Thai Phonetic
    [ งาน ฉะ-หฺลอง ]