งานเขียน

  • Transliteration
    ngaan kĭan
  • Thai Phonetic
    [ งาน เขียน ]