งานการ

  • Transliteration
    ngaan gaan
  • Thai Phonetic
    [ งาน กาน ]