thai2english logo

งาน

 • Transliteration
  ngaan
 • Thai Phonetic
  [ งาน ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • หมายถึง · งานปาร์ตี้เหรอ
  măai tĕung · ngaan bpaa-dtêe rĕr
  You mean, like a party ?
 • แล้วงานที่โรงแรมเป็นยังไงบ้าง
  láew ngaan têe rohng raem bpen yang ngai bâang
  How's the hotel work going ?
 • ห้องานเหรอ
  hôr ngaan ย rĕr
  Is this your room ?
 • ไม่ใช่งานหรอกหรอ
  mâi châi ngaan ròk rŏr
  So it isn't work ?
 • รายงาน · ไปที่กองบัญชาการ
  raai ngaan · bpai têe gong ban-chaa gaan
  Report to headquarters.
 • คืองานของพระเจ้าของท่าน
  keu ngaan kŏng prá jâo kŏng tân
  The work of your god.