งาน

  • Transliteration
    ngaan
  • Thai Phonetic
    [ งาน ]