thai2english logo

งบเงินเดือนข้าราชการพลเรือน

  • Transliteration
    ngóp ngern deuuan kâa râat-chá-gaan pon-lá-reuuan
  • Thai Phonetic
    [ งบ เงิน เดือน ข้า ราด-ชะ-กาน พน-ละ-เรือน ]
  • Add to favorites