เครื่องราชอิสริยาภรณ์เคฺรื่อง ราด อิด-สะ-ริ-ยา-พอน
krêuang râat ìt-sà-rí-yaa-pon
  • Noun
    insignia ; decoration given by the king

    Components
Terms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2018 thai2english.com.
Colombian Spanish