เครื่องกรอง

  • Transliteration
    krêuang grong
  • Thai Phonetic
    [ เคฺรื่อง กฺรอง ]