thai2english logo

คุย

 • Transliteration
  kui
 • Thai Phonetic
  [ คุย ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • เราต้องคุยกัน
  rao dtông kui gan
  We need to talk.
 • คุยอะไรกันอยู่
  kui à-rai gan yòo
  What were you talking about ?
 • ยินดีที่ได้คุยด้วย
  yin dee têe dâai kui dûuay
  Nice to talk to you.
 • แล้วเคยคุยกับเขาหรือยัง
  láew koiie kui gàp kăo rĕu yang
  Have you talked with him ?
 • เคยคุยกับเขาหรือยังจ๊ะ
  koiie kui gàp kăo rĕu yang já
  Have you talked with him ?
 • เราคุยกันเมื่อเช้านี้ไง
  rao kui gan mêuua cháo née ngai
  We talked this morning.