thai2english logo

คุกเข่า

 • Transliteration
  kúk kào
 • Thai Phonetic
  [ คุก เข่า ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • คุกเข่าลง
  kúk kào long
  Down on your kneels.
 • คุกเข่าลง
  kúk kào long
  I had you on your knees.
 • คุกเข่าลง · ไม่ได้ยินเหรอ
  kúk kào long · mâi dâai yin rĕr
  Kneel. Can't you hear me ?
 • ฉันบอกให้คุกเข่าลง
  chăn bòk hâi kúk kào long
  I told you to kneel.
 • คุกเข่าลง
  kúk kào long
  On your knees.
 • คุกเข่าลง
  kúk kào long
  Got you on your knees.