thai2english-logo
search

คำ

 • Transliteration
  kam
 • Thai Phonetic
  [ คำ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ทุกคน · กล่าวคำทักทายซิ
  túk kon · glàao kam ták taai sí
  Everyone, say hi.
 • คำสั่ง · ก็คือ · คำสั่ง
  kam sàng · gôr keu · kam sàng
  Orders are orders.
 • คำสั่ง · ก็คือ · คำสั่ง
  kam sàng · gôr keu · kam sàng
  Orders are orders.
 • คำตอบ · คืออะไร
  kam dtòp · keu à-rai
  What is the answer ?
 • มีคำไหนที่ยังเขียนไม่ได้
  mee kam năi têe yang kĭan mâi dâai
  What word can't you write ?
 • คือ · เต่าทองคำ
  keu · dtào tong kam
  It is a turtle of gold.