ค่าเสื่อมราคาค่า เสื่อม รา-คา
kâa sèuam raa-kaaTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish