คอยท่า

  • Transliteration
    koi tâa
  • Thai Phonetic
    [ คอย ท่า ]