thai2english logo

คอมพิวเตอร์

 • Transliteration
  kom-piw-dtêr
 • Thai Phonetic
  [ คอม-พิว-เต้อ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • เป็นคอมพิวเตอร์ที่ดี
  bpen kom-piw-dtêr têe dee
  It is a nice computer.
 • คุณใช้คอมพิวเตอร์ด้วยเหรอครับ
  kun chái kom-piw-dtêr dûuay rĕr kráp
  Do you use the computer ?