thai2english-logo
search

คดี

 • Transliteration
  ká-dee
 • Thai Phonetic
  [ คะ-ดี ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • คดีทุกคดี · มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง
  ká-dee túk-ká-dee · mee àyk-gà-lák bpen kŏng dtua ayng
  Each case is unique.
 • คดีทุกคดี · มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง
  ká-dee túk-ká-dee · mee àyk-gà-lák bpen kŏng dtua ayng
  Each case is unique.
 • คุณเพิ่งทำคดีพัง
  kun pêrng tam ká-dee pang
  You just broke the case.