คณะสังคมศาสตร์คะ-นะ สัง-คม สาด
ká-ná săng-kom sàatTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish