thai2english logo

คณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ

  • Transliteration
    ká-ná gam-maa-tí-gaan pí-jaa-rá-naa ngóp bprà-maan
  • Thai Phonetic
    [ คะ-นะ กำ-มา-ทิ-กาน พิ-จา-ระ-นา งบ ปฺระ-มาน ]
  • Add to favorites