thai2english logo

คณะกรรมาธิการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน

  • Transliteration
    ká-ná gam-maa-tí-gaan dtrùuat sòp gaan chái jàai ngern ngóp bprà-maan pàen din
  • Thai Phonetic
    [ คะ-นะ กำ-มา-ทิ-กาน ตฺรวด สอบ กาน ไช้ จ่าย เงิน งบ ปฺระ-มาน แผ่น ดิน ]
  • Add to favorites