โขดหิน

  • Transliteration
    kòht hĭn
  • Thai Phonetic
    [ โขด หิน ]