เขาหิน

  • Transliteration
    kăo hĭn
  • Thai Phonetic
    [ เขา หิน ]