เข้าท่าเข้าทาง

  • Transliteration
    kâo tâa kâo taang
  • Thai Phonetic
    [ เข้า ท่า เข้า ทาง ]