thai2english logo

เข้าใจ

 • Transliteration
  kâo jai
 • Thai Phonetic
  [ เข้า ไจ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • เขาบอกว่าคุณจะเข้าใจ
  kăo bòk wâa kun jà kâo jai
  He said you'd understand.
 • ผมพอจะเข้าใจนะ
  pŏm por jà kâo jai ná
  I could understand.
 • ฉันก็ยังไม่แน่ใจ · ฉันเข้าใจ
  chăn gôr yang mâi nâe jai · chăn kâo jai
  I am not sure I understand.
 • เดี๋ยวคุณก็จะเข้าใจ
  dĭieow kun gôr jà kâo jai
  You'll understand soon.
 • คุณต้องเข้าใจนะ
  kun dtông kâo jai ná
  You have to understand.
 • คุณเข้าใจฉันไหม
  kun kâo jai chăn măi
  Do you understand me ?