เข่า

 • Transliteration
  kào
 • Thai Phonetic
  [ เข่า ]

Example Sentences

 • ยืดขาและเข่า
  yêut kăa láe kào
  Spread your knees and legs.
 • เข่าเขาถลอกนะ
  kào kăo tà-lòk ná
  He scraped his knee.