เข่า

  • Transliteration
    kào
  • Thai Phonetic
    [ เข่า ]