ขาดอาหาร

  • Transliteration
    kàat aa-hăan
  • Thai Phonetic
    [ ขาด อา-หาน ]