thai2english logo

กำลัง

 • Transliteration
  gam-lang
 • Thai Phonetic
  [ กำ-ลัง ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • กำลังพูดเรื่องอะไรอยู่
  gam-lang pôot rêuuang à-rai yòo
  What are you talking about ?
 • คุณกำลังคิดอะไรอยู่
  kun gam-lang kít à-rai yòo
  What are you thinking about ?
 • กำลังคิดเรื่องอะไรอยู่เหรอ
  gam-lang kít rêuuang à-rai yòo rĕr
  What are you thinking about ?
 • กำลังรอคุณอยู่พอดี
  gam-lang ror kun yòo por dee
  I've been waiting for you.
 • คุณกำลังบอกเลิกฉันเหรอ
  kun gam-lang bòk lêrk chăn rĕr
  You are breaking up with me ?
 • คุณกำลังพูดเรื่องอะไรค่ะ
  kun gam-lang pôot rêuuang à-rai kâ
  What are you talking about ?