การให้

  • Transliteration
    gaan hâi
  • Thai Phonetic
    [ กาน ไห้ ]