การสร้าง

  • Transliteration
    gaan sâang
  • Thai Phonetic
    [ กาน ส้าง ]