การส่ง

  • Transliteration
    gaan sòng
  • Thai Phonetic
    [ กาน ส่ง ]