การศึกษาเฉพาะกรณีกาน สึก-สา ฉะ-เพาะ กอ-ระ-นี
gaan sèuk-săa chà-pór gor-rá-neeTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish