การวิเคราะห์และออกแบบระบบกาน วิ-เคฺราะ และ ออก แบบ ระ-บบ
gaan wí-krór láe òk bàep rá-bòpTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish