การเลือก

  • Transliteration
    gaan lêuak
  • Thai Phonetic
    [ กาน เลือก ]