การเล่นกีฬากาน เล่น กี-ลา
gaan lâyn gee-laa
  • Noun
    sport ; playing games

    Components
Terms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish