การลง

  • Transliteration
    gaan long
  • Thai Phonetic
    [ กาน ลง ]