การเรียกเข้าเป็นทหาร

  • Transliteration
    gaan rîak kâo bpen tá-hăan
  • Thai Phonetic
    [ กาน เรียก เข้า เป็น ทะ-หาน ]