การเรียกเกณฑ์ทางทหาร

  • Transliteration
    gaan rîak gayn taang tá-hăan
  • Thai Phonetic
    [ กาน เรียก เกน ทาง ทะ-หาน ]