การรวมหัวกันกำหนดราคา

  • Transliteration
    gaan ruam hŭa gan gam-nòt raa-kaa
  • Thai Phonetic
    [ กาน รวม หัว กัน กำ-หฺนด รา-คา ]