การรวมหัวกันกำหนดราคา

  • Transliteration
    gaan ruam hŭa gan gam-nòt raa-kaa
  • Thai Phonetic
    [ กาน-รวม-หัว-กัน-กำ-หฺนด-รา-คา ]